СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I-VII клас считано от 15.09.2023г.