Проекти

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

И през учебната 2019/2020 година ОУ„Отец Паисий“ изпълнява дейности по проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Сформирани са 6 групи за обучителни затруднения както следва: 2групи в начален етап, 4 групи в прогимназиален етап. Общият брой на учениците, включени в тези дейности са 30, с които работят 6 педагогически специалисти. Чрез проекта се осъществява обща подкрепа за личностно развитие на учениците чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети. Осъществява се обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.

Научи повече
Училищни столова и закусвалня

Училищни столова и закусвалня

Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта.

Научи повече